เอกสารอ้างอิง PDF Print E-mail
Wednesday, 30 May 2012 08:21

กองบรรณาธิการ. 2547. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อกุ้งคุณภาพ. วารสารเทคโนโลยีชีวภาพปริทรรศน์. 2(24): 30-32.

คณะผู้จัดทำรายการพิเศษเรื่องสถานภาพและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพืชดัดแปรพันธุกรรมในประเทศไทย, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. 2546. วารสารเทคโนโลยีชีวภาพปริทรรศน์. 1(11) : 24-26.

โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ . 2548 เกษตรก้าวหน้า กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 288 หน้า

ชุดพัฒนาสังคมตามแนวพระราชดำริ. 2544 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักพิมพ์ พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) 128 หน้า

ณัฐพันธุ์ ศุภกา. 2547. นาโนเทคโนโลยีชีวภาพกับการเกษตรไทย. วารสารเทคโนโลยีชีวภาพ 2(19) :10-16.

ดรุณี เอ็ดเวิร์ดส. 2546. เทคโนโลยีชีวภาพกับพืชไทย. วารสารเทคโนโลยีชีวภาพปริทรรศน์ 1(4):8-9.

บุญสิตา เชาว์ทอง เดชะปัตต. ห้องเรียนทันข่าว สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน. 15 ธันวาคม 2550. ที่มา: ระบบศูนย์บริการทางวิชาการ. กรมพัฒนาที่ดิน. [Online]. Available: http://ee.in.th/ldd/km_detail.php?mid=24&sub=showdetail&subid=65

นิรนาม. 2548. เทคโนโลยีชีวภาพ. วารสารเทคโนโลยีชีวภาพปริทรรศน์. 4(32) : 17-21.

มติชนรายสัปดาห์. ขิงจิ๋วปลอดโรค. ฉบับวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2545

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกฎหมายเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ. 2548. บีที สารชีวินทรีย์กำจัดแมลงศัตรูพืช. วารสารเทคโนโลยีชีวภาพปริทรรศน์. 4(30) : 26-31.

ระบบศูนย์บริการทางวิชาการ. กรมพัฒนาที่ดิน. [Online]. Available: http://ee.in.th/ldd/km_detail.php?mid=24&sub=showdetail&subid=65

วัชริน มีรอด และศิริพร จำรัสเลิศลักษณ์. 2546. เทคโนโลยีชีวภาพกับโอกาสใหม่ของข้าวไทย. วารสารเทคโนโลยีชีวภาพปริทรรศน์. 2(3) : 18-20.

ศิรศักดิ์ เทพาคำ. 2546. สังคมไทยได้อะไรจากไบโอเทคโนโลยี. วารสารเทคโนโลยีชีวภาพปริทรรศน์.1(7) : 16-17.

ศิรศักดิ์ เทพาคำ. 2547.สู่ถนนสายเทคโนโลยีชีวภาพ. วารสารเทคโนโลยีชีวภาพปริทรรศน์. 2(14) : 7-11.

สัมฤทธิ์ เกียววงษ์. 2546. ไวรัสเอ็น พี วี ไบโอเทคโนโลยีสู่ชุมชน. วารสารเทคโนโลยีชีวภาพปริทรรศน์. 1(8) : 25-32.

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์ ฉบับวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2546.

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (รายวัน) โดยศิริลักษณ์ ศิริวังไชย ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2550 หน้า 19.

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (รายวัน) ฉบับวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 หน้า 12.

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (รายวัน) ฉบับวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2550 หน้า 12.

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (รายวัน) โดยวิฑูรย์ ไทยถาวร ฉบับวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2550 หน้า 12.

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (รายวัน) ฉบับวันอังคารที่ 10 เมษายน 2550 หน้า 10.

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (รายวัน) โดยวิฑูรย์ ไทยถาวร ฉบับวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2550 หน้า 16.

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (รายวัน) ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 หน้า 10.

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2550

หนังสือพิมพ์แนวหน้า. มิตรผลร่วมมือกับ สวทช. ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์. [Online]. Available: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9480000078143. January 2008.

Chokchai Aektasanawan, Sansern Jampatong, Chamaiporn Aektasanawan, Noppong Chulchoho and Chatpong Balla. 2003. Sweet corn and baby corn improvement for the fresh market and processing project. Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University. Bangkok.

Piyawuti Pooksanguan, Jumlong Jiamjumnanja, Vicharn Vichukit, Ed Sarobol and Chareinsak Rojanaridpichad. 2003. Recent progress in casava varietal improvement of Kasetsart university. Sriracha research station, Sriracha campus, Kasetsart University, Cholburi. ........


เอกสาร
"เอกสารอ้างอิง โมดูล 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร" ฉบับเต็ม ได้ที่นี่

Last Updated on Wednesday, 30 May 2012 15:43